divider bottom black
divider bottom black mobile

Nové taktiky IKT pre budúcnosť

Rutinu sme odložili do rohu.

Sme učitelia, vychovávatelia, didaktici a rodičia. Rovnako ako vám nám záleží na kvalite vzdelávania mladých ľudí. Naši študenti, naši žiaci, naše deti, mladá generácia, ktorá jedného dňa vyjde do sveta a bude tento svet tvoriť.

Chceme, aby do dospelosti vstupovali so zručnosťami, ktoré im a nám zlepšia život. Zručne komunikovať, ovládať nové technológie, myslieť tvorivo a konštruktívne, samostatne riešiť problémy. S neutíchajúcou zvedavosťou o svet a otvorenou mysľou. S vedomím svojich talentov a obmedzení. V prospech inovácií, pripravení na zmeny.

Z týchto potrieb sa zrodila spoločnosť Knowla.

Kompetencie budúcnosti sa rozbiehajú.
Didaktika má plánovanú budúcnosť.
decorator lightbulb yellow
decorator lightbulb yellow

Uvedomujeme si význam technologických a sociálnych zmien v modernom svete, najmä v oblasti nových foriem komunikácie a spracovania informácií a ich vplyvu na vzdelávacie modely. Ako pedagógovia, metodici a didaktici nechceme a nemôžeme zostať voči týmto javom ľahostajní. Domnievame sa, že tradičný model vyučovania, založený na memorovaní vedomostí, je nezlučiteľný s potrebami modernej informačnej spoločnosti.

Chceme poskytnúť učiteľom tie najlepšie nástroje, aby dokázali pripraviť mladých ľudí na fungovanie v novej realite, rozvíjať ich talent a zručnosti pre 21. storočie. Aby mohli vyučovať zaujímavým, inšpiratívnym a pútavým spôsobom, zohľadňujúc rôzne potreby detí a ich deficity. Aby svoju pedagogickú prax obohacovali o najnovšie trendy v didaktike a zároveň spĺňali požiadavky základných učebných osnov.
Scenáre lekcií dostávajú nový impulz.
Učenie nikdy nie je príliš nudné.
Práve na to sme navrhli systém Knowla a s ním aj nové, inšpiratívne formy vyučovania založené na metódach aktívnej a samostatnej práce žiakov a využívajúce multimediálne, interaktívne učebné pomôcky. Budúcnosť v didaktike práve prišla.
divider bottom blue

Príprava na hravé vyučovanie.

edutainment image

vzdelávanie

S aplikáciou Knowla má učenie podobu vzdelávacej zábavy – podľa výskumu najúčinnejšej metódy odovzdávania informácií a formovania sociálnych postojov. Vedomosti sú ukryté v zaujímavej, pútavej forme, vďaka čomu je myseľ študentov otvorenejšia a ani nemajú pocit, že sa učia. Hra podporuje iniciatívu a samostatnosť, hľadanie spôsobov riešenia problémov alebo vhodnú interakciu s ostatnými. Je to spôsob, ako aktivizovať deti k učeniu, budovať živú interakciu medzi žiakmi a učiteľom a rýchlejšie a trvalejšie si osvojiť odovzdávané vedomosti a zručnosti.

divider bottom blue
idea features image 01

STREAM

Myšlienky spoločnosti Knowla v triede sú založené na metodike STREAM (Science, Technologies, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics). Hodiny majú formu workshopov a projektov, takže učenie prebieha v akcii – rýchlejšie a udržateľnejšie. Zlepšujú nielen schopnosti logického a kritického myslenia, ale podnecujú aj tvorivosť a predstavivosť.

idea features image 02

gamifikácia

Knowla aplikuje herné mechaniky na učebné situácie, vďaka čomu sa bežné aktivity na hodinách stávajú pre študentov rovnako vzrušujúcim zážitkom ako hranie hier. Výsledkom je, že v študentoch podporuje aktivitu a výzvy. Zvyšuje ich angažovanosť a motiváciu k práci a zlepšuje koncentráciu.

idea features image 03

immersive learning

Knowla vytvára vzdelávacie prostredie blízke metóde IL. Pri vykonávaní aktivít a úloh naplánovaných podľa scenára sú žiaci ponorení do digitálnej reality vytvorenej multimédiami. Učia sa zážitkom a činnosťou a virtuálny svet im umožňuje robiť chyby bez akéhokoľvek rizika a poučiť sa z nich do budúcnosti.

idea features image 04

multimédiá

Pomocou multimédií, Knowla zapája viacero zmyslov súčasne a tým, že iniciuje učenie prostredníctvom interakcie a akcie, zvyšuje schopnosť spájať fakty a javy. Súčasnou interakciou so slovami, obrazmi a zvukmi vyvoláva emócie, vzbudzuje zvedavosť a angažovanosť, a tým aj motiváciu k práci.
divider top blue

Kompetencie budúcnosti

Všetci sa zhodneme na tom, že škola by mala pripraviť našich študentov na ich budúce povolanie, ktoré možno ešte ani neexistuje. Vzhľadom na rýchle spoločenské, kultúrne a technologické zmeny dnes nedokážeme presne predpovedať, aké konkrétne zručnosti budú naši súčasní študenti v budúcnosti potrebovať. Preto sa oplatí rozvíjať tie najuniverzálnejšie, ktoré im umožnia fungovať v dospelom živote a prispôsobiť sa meniacej sa realite v budúcnosti. A práve na tieto kompetencie vsádza spoločnosť Knowla.
divider bottom black
divider bottom black mobile
Zažeňte nudu do kúta

Ste učiteľ, vychovávateľ, riadite vzdelávacie zariadenie alebo ste rodič zapojený do vzdelávania?

Neváhajte nás kontaktovať. Poskytneme vám všetky informácie, poradíme vám a pomôžeme vám urobiť ten najlepší výber. Rovnako ako vám, aj nám záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania našich detí!

top divider black
top divider black mobile
Zábava je základom učebných osnov.
logo knowla white
wall_box_banner